Program Bilgileri

Bölümün Sosyal Medya Hesapları   
Bölümün Tanıtım Kitapçığu

Kuruluş İngilizce Öğretmenliği Programı, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. 1994 yılında her kademede (ilköğretim, ortaöğretim, yüksek öğretim) görev yapacak İngilizce öğretmeni ve yükseköğretim öğretim elemanı yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 1999 yılında ilk öğrencilerini kabul eden program, 2022 itibariyle 20. mezunlarını vermiştir.
Kazanılan Derece Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ Lisans Derecesi (Diploması) verilmektedir. Programda 2016 yılından beri zorunlu Hazırlık sınıfı uygulanmaktadır. Programda, bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitede öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar.Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır. Dersler %57,9 oranında İngilizce olarak yürütülmektedir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Programın tamamlanması için gereken 240 AKTS kredisinin 139 kredisi İngilizce Alan Bilgisi dersinden oluşmaktadır. Bu durumda (139/240 x 100) %57,9 oranında derslerimiz İngilizcedir. Alan derslerinde kullanılan dil tamamen İngilizce; Eğitim Bilimleri ve Genel Kültür dersleri ise Türkçedir.
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ lisans programı 240 AKTS'den oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”nde tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS koşullarını ve düzey yeterliliklerini, aynı zamanda “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır. Bu bağlamda, bölümümüz öğrencilerinin toplam çalışma yükü 1 AKTS için 25-30 saat, 4 yıllık programın tamamlanması ile 6.000-7.200 saat arasındadır. Bu çalışma yükü TYYÇ tarafından belirlenmektedir (bkz. http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=36).
Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ Lisans Derecesi (Diploması) verilmektedir.
İngilizce Öğretmenliği Lisans programımız mezunları T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her seviyedeki okullarda İngilizce Öğretmenliği yapma hakkına sahip olurlar. Ayrıca, programımız mezunları, özel eğitim kurumları veya yabancı dil (İngilizce) kullanımı gerektiren kurum ve kuruluşlarda da iş bulabilirler. Ek olarak, bu bölümden mezun olan öğrenciler çeşitli alanlarda yüksek lisans, doktora çalışmaları yapma imkanına ve araştırma projelerinde yer alma olanaklarına sahip olabilirler.
Kabul ve Kayıt Koşulları

Bu programa öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından yapılan YGS ve LYS merkezi sınavlarına göre yapılmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası olarak kabul gören lise mezuniyet diploması ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçları ile kabul edilmektedir.

Değişim öğrencilerinin kabulü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile anlaşması olan partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır. Fakülte ve üniversite dahilindeki misafir öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda ders alarak katılabilirler. Bölümümüzde eğitim dilinin %57,9 İngilizce olması nedeniyle, öğrencilerin bu derslere kayıt olabilmeleri için aynı zamanda İngilizce Dil Yeterliliklerini belgelemeleri gerekmektedir. T.C. Uyruklu Öğrencilerin Lisans Programına Kabulü Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında ilk döngü derecesi programlarına kabul işlemleri merkezi yerleştirme sınavı ile yapılmaktadır. Merkezi yerleştirme sınavı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır. Sınav (yerleştirme) iki aşamadan oluşur. İlk aşama temel yeterlilik sınavı, ikincisi ise alan yeterlilik sınavıdır. Bu iki sınav için yeterli puan alan öğrenciler, birinci sınıf program seçimlerini bu merkezi sınavlardan aldıkları puanlarına göre yapabilirler. İlk döngü derecesi programlarına yerleştirme, öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) aldıkları puanlara ve ortaöğretim not ortalamalarına (Türk Eğitim Sisteminde lise) göre yapılmaktadır. Uluslararası Öğrencilerin Lisans Programına Kabulü Yükseköğretim Kuruluna bağlı her üniversite kendi yabancı öğrenci kabul kriterlerini belirler ve adayların bu kriterleri ne derece karşıladığına karar verir. Yükseköğretim Kuruluna bağlı her üniversite kendi yabancı öğrenci kabul kriterlerini belirler ve adayların bu kriterleri ne derece karşıladığına karar verir. Bu nedenle, bir lisans programından derece almak isteyen uluslararası öğrencilerin başvuruları doğrudan ilgili üniversitelerin Öğrenci İşleri Ofisine veya Uluslararası İlişkiler Ofislerine yapılmalıdır. Başvuru sahipleri, üniversitelerin akademik takvimlerinde belirtilen uluslararası öğrenci kabulüne ilişkin tarihlerde gerekli belgeleri teslim ederler. Belgelerin teslim edilmesinden sonra, fakülte kurulları her bir başvuranın başvuru dosyasını inceler ve değerlendirir. Başvurunun kabul edilmesi ile başvuruyu yapan aday ilgili üniversitenin, ilgili bölümünde öğrenci olmaya hak kazanır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Lisans programında öğrenimine devam edecek öğrenciler, önceki öğrenim kurumunda aldıkları derslerden ilgili yönetmelikler doğrultusunda muaf olabilirler. Alınmış ders(ler)in içeriğinin, programımızda verilen ders(ler)in içeriğine uygun olması ve Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından onaylanması durumunda, programımızda öğrenimlerine devam edecek olan öğrenci bu ders(ler)ten muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programımızı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ alanında LİSANS derecesi (Bachelor of Arts in English Language Teaching) almaya hak kazanmaktadır.

Bu programa öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan YGS ve LYS merkezi sınavlarına göre yapılmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası olarak kabul gören lise mezuniyet diploması ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçları ile kabul edilmektedir.

Program Profili Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngilizce Dili Eğitimi alanında öğretmen yetiştirmeye yönelik eğitim veren 240 AKTS’lik, dört yıllık bir lisans programıdır. Normal şartlarda mezuniyet süresi 8 yarıyıldır. İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalının temel amacı çağdaş eğitimin ilke ve esaslarına bağlı, eğitimde kullanılan teknolojik değişimlere ayak uydurabilen, alanındaki gelişmeleri takip edebilen İngilizce öğretmenleri ve bilim insanları yetiştirmektir. Buna ek olarak, bölümün hedefleri, mevcut küreselleşme gereksinimlerinin karşılanması için yabancı dil kullanım yeterlilikleri gelişmiş, yabancı dil eğitimi ile ilgili alan bilgisi ve gerekli tüm yabancı dil kullanım becerilerini kazanmış, kendi alanına yönelik bireysel ve koordine araştırma yapmayı, çalıştığı eğitim kurumlarını ve kendini geliştirmeyi amaç edinmiş İngilizce Öğretmenleri yetiştirmek olarak da sıralanabilir. Şu anda Yabancı Diller Eğitimi bölümünde sadece İngilizce Öğretmenliği Lisans programı bulunmaktadır. İngilizce Öğretmenliği Lisans programı, yabancı dil becerilerinin sınıf içinde kullanımı, yabancı dil olarak İngilizce öğretim yöntemleri, yabancı dil olarak İngilizce becerilerinin öğretimi, teknolojinin yabancı dil olarak İngilizce öğretiminde kullanılması, eğitim bilimleri ve genel kültür dersleri ile birlikte bölüm ile koordine olarak seçilen okullarda okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri gibi hem kuramsal hem de pratiğe yönelik dersler ile İngilizce öğretmen adaylarını küreselleşme ve içinde bulunulan çağın gereksinimleri doğrultusunda en donanımlı şekilde geliştirmeyi ve etkili İngilizce öğretmenleri olarak programdan mezun olmalarını hedefleyen derslerden oluşmaktadır. Eğitim programı dahilinde genel, bölüm ve bölüm dışı seçmeli ve zorunlu dersler aracılığıyla öğrencilere bireysel ilgi alanlarındaki sosyal, kültürel ve mesleki konularda kendilerini geliştirme olanağı sağlanmaktadır. Programın akademik kadrosunu 3 Doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi oluşturmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri  Program mezunları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda, dershanelerde İngilizce öğretmeni olarak çalışabilirler. Ek olarak, yüksek öğrenim kurumlarında okutman olarak çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş Mezunlar lisansüstü programlara devam edebilmektedirler. İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı, İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programı ile mezunlarının kabul alarak yüksek öğrenimlerine devam edebilecekleri, Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kapsamında öğrencilerine yüksek lisans imkânı da sunmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı Programında Kullanılan Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterim, Gösterip Yaptırma, Drama, Grup Çalışması, Benzetim, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Atölye/Alan Uygulaması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı Programında Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Sınav (Yazılı Sınav / Test), Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım Sunumu, Portfolyo Hazırlama ve Sunma, Performans Görevi, Ders Anlatımı, Uygulama / Atölye / Seminer / Sunum
Mezuniyet Koşulları Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi alanında öğretmen yetiştirmeye yönelik eğitim veren 240 AKTS’lik, dört yıllık bir lisans programıdır. Normal şartlarda mezuniyet süresi 8 yarıyıldır. Bir öğrencinin İngilizce Öğretmenliği Programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması, eğitim-öğretim programında yer alan tüm zorunlu dersleri ve öngörülen diğer tüm çalışmaları başarıyla tamamlaması, toplamda ise 240 AKTS'lik iş yükünü tamamlaması koşullarıyla ilgili yönetim kurulunca mezuniyetine karar verilir. Mezuniyet kararı verilen öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak diploma ile birlikte İngilizce düzenlenmiş bir diploma eki de verilir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Gölköy Kampüsü, Bolu e-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. Tel: +90 374 254 10 00 / 1725 Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Sedat Akayoğlu AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Sedat Akayoğlu
Bölüm Olanakları Öğrencilere sunulan imkanlar: Yabancı dil hazırlık programında İngilizce öğrenme imkânı (+1 yıl), Ulusal değişim programı olan Farabi Programı ile yurt içinde bir akademik yıl süresince eğitim imkânı, Uluslararası değişim programları olan Erasmus+ ve Mevlâna Programları ile yurt dışında maksimum 12 ay süre ile eğitim imkânı, Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına seçilmeleri dahilinde yüksek öğrenimlerine devam imkânı, İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı, İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programı ile mezunlarının kabul alarak yüksek öğrenimlerine devam edebilecekleri, Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kapsamında öğrencilerine yüksek lisans imkânı da sunmaktadır. Bölüm kullanımında üç adet sınıf bulunmaktadır. Bu sınıflar gerekli bilgisayar, projeksiyon ve ses sistemi ile donatılmıştır. Ek olarak bölümün aktif kullanılan bir sınıfında bölüm kitaplığı da bulunmaktadır. Sınıflarda teknolojik araçlar etkin olarak kullanılmaktadır. Öğrencilerin erişimine açık kablosuz internet olanağı sağlanmaktadır. Bu programa yerleşen ve başka bir kurumdan burs almayan en yüksek puanlı adaya (ek yerleştirme ile yerleşenler hariç) İzzet Baysal Vakfı tarafından karşılıksız burs verilmektedir. Bu programı ilk 5 tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan "MEB" sütunda belirtilen aday kadar Milli Eğitim Bakanlığınca burslu statüde destek sağlanmaktadır. Bu konudaki Milli Eğitim Bakanlığının duyurusu ilgili makamlardan takip edilmelidir. (Ek yerleştirmede geçerli değildir). Detaylı bilgilendirme için: http://aday.ibu.edu.tr

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email: egitim_fakultesiibu.edu.tr
Top