Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Bölümümüzün resmi açılışı, Yrd. Doç. İsmail Hakkı Akyoloğlu başkanlığında "Müzik Eğitimi Bölümü" adı altında 15.10.1993 tarihinde gerçekleşmiştir. 1994 yılında kuruluş ve alt yapı çalışmalarına hız verilerek, 1994–1995 Öğretim Yılı’nda Prof. Kadir Karkın başkanlığında 30 öğrenci ile eğitim-öğretime başlanmıştır. Bölüm ilk mezunlarını 1997–1998 Öğretim Yılı’nda vermiştir. 1998–1999 Öğretim Yılı’ndan itibaren ise "Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü" kapsamında Müzik Eğitimi Anabilim Dalı statüsüne getirilmiştir.

Müzik Eğitimi Anabilim dalındaki öğretim elemanları, Türkiye’deki çeşitli müzik eğitimi bölümlerinden mezundur. Bununla birlikte; büyük bir çoğunluğu Gazi Üniversitesi mezunlarından oluşmakta ve Musiki Muallim Mektebi (MMM)’nin kuruluşundan itibaren yaşatılan bir eğitim anlayışını temsil etmektedir. Bazı öğretim elemanlarının da yurt dışı ihtisası bulunmaktadır. Anabilim dalımızda genel müzik eğitimi, müzik pedagojisi, çalgı eğitimi, ses eğitimi ve müzik kuramları eğitimi alanında kadrolu uzman öğretim elemanlarımız görev yapmaktadır. 2012 yılı itibari ile Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda, 2 Profesör, 3 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 9 Öğretim Görevlisi, 5 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 23 öğretim elemanı bulunmaktadır. 

Anabilim dalımız Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora seviyelerinde eğitim-öğretim vermektedir. Lisans programı 1994-1995 öğretim yılında açılmış, çeşitli programlar uygulanmış ve son olarak 1998 yılından itibaren YÖK tarafından zorunlu tutulan merkezi program yürürlüğe girmiştir. Bu programda; alan bilgi ve becerileri açısından donanımlı, toplumsal ve çevre sorunlarına duyarlı, çağdaş eğitim yöntem ve tekniklerini uygulayabilen müzik öğretmeni yetiştirmek amaçlanmaktadır. Yüksek Lisans programımız yine aynı yıl açılmıştır. İki dönemlik ders programı bağlamında mesleğinde sürekli gelişebilecek nitelikte uzmanlar yetiştirmek için, bilimsel araştırma ve ileri düzey müzik eğitimcisi yeterlikleri kazandıracak çalışmalar yapılmaktadır. Doktora programı ise 2001-2002 Öğretim Yılı’nda açılmış olup, dört dönemlik ders sürecinde araştırma yeterlilikleri kazandırılması ve müzik eğitimi alanında bilim insanı yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Erasmus ve Farabi programları kapsamında da, yurt içi/yurt dışı öğrenci ve öğretim elemanı değişim programları da aktif olarak sürdürülmektedir.

Anabilim dalımızda yapılan sanatsal ve bilimsel çalışmalar üniversitemiz yanı sıra, ulusal ve uluslar arası platformlarda bireysel ve toplu olarak sergilenmektedir. Böylece, kurumumuz toplumsal müzik yaşamına ve müzik eğitimi bilimi araştırmalarına çeşitli düzeylerde katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte; kurumumuz ulusal ve uluslar arası düzeyde önemli sanatsal ve müzik bilimsel çalışmalara da ev sahipliği yapmıştır. Bölümümüz ve çeşitli kuruluşların ortaklığında düzenlenen bu organizasyonlara, “II. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu (1997)”; “ArGe Nord Uluslararası Çalıştayı (1999)”; “Bolu Kültür ve Sanat Festivali (2008)”; “18. Uluslararası EAS Kongresi (2010)” ve “8. Uluslararası EAS Öğrenci Forumu (2010)” örnek olarak verilebilir. Bunlara ek olarak, davet edilen çeşitli yerli ve yabancı müzisyen/toplulukların konser, workshop veya master class’ları da sayılabilir.

Anabilim dalımızın lisans ve lisansüstü programlarından mezun olan öğrenciler, “müzik eğitimi verme” esas hedefi yanı sıra “müzik yoluyla eğitim” prensibini gerçekleştirmeye de katkı sağlarlar. Mezunlarımızın almış olduğu müziksel (müzik kuramları ve müziksel becerilere yönelik dersler), didaktik (müzik dersi kuramlarına yönelik dersler) ve pedagojik (eğitim bilimleriyle ilgili dersler) eğitim yaşantılarının tümü sonucunda, aşağıdaki öğrenme ürünlerinin oluşması amaçlanmaktadır.

LİSANS PROGRAMI GENEL ÇIKTILARI

 1. Müzik eğitimi alanında gelişen ve değişen çağdaş öğretim yöntemlerini tanıyabilme
 2. Müzik eğitimi alanında disiplinler arası ürünler ortaya koyabilme
 3. Müzik öğretmenliği mesleği ile ilgili güncel bilgileri çözümleyebilme
 4. Alanındaki kuramsal bilgileri uygulamalara aktarabilme
 5. Müzik ve müzik eğitimi alanının sorunları karşısında duyarlılık gösterebilme
 6. Müzik eğitimi alanında yaşanan ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme
 7. Müzik teknolojisi alanındaki gelişmeleri takip edebilme
 8. Sahip olduğu bilgi ve becerileri, eğitim-öğretim ortamında yaratıcı etkinliklerle aktarabilme
 9. Çalgı ve ses alanında yetkinlik kazanabilme
 10. Müzik eğitimine yönelik etkinliklerde kendini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme
 11. Müzik öğretiminde teknolojiden yararlanabilme
 12. Ulusal ve uluslararası müzik kültüründe tarihsel süreç içindeki değişimleri kavrayabilme
 13. Müzik eğitimi, kültürel etkinlikler ve projelerde sorumluluk alarak yaşadığı kültüre ve çevreye katkı sağlayabilme

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GENEL ÇIKTILARI

1. Müzik alanındaki kavram ve kuramlar bilgisi edinebilme

2. Müzik eğitimi alanında veri toplama, analiz etme ve yorumlama becerisi kazanabilme

3. Ulusal ve uluslararası müzikleri kavrama, analiz etme ve öğretime uyarlayabilme

4. Müzik eğitiminin sorunlarını analiz edebilme

5. Müzik öğretiminde çağdaş öğretim yöntemlerinden yararlanabilme

6. Çalgısını yorumcu olarak etkin kullanabilme

7. Müzik öğretiminde çalgısını eşlik aracı olarak kullanabilme

8. Araştırmalarında müzik alanıyla ilişkili disiplinlerden yararlanabilme

9. Bilimsel veri çözümleme tekniklerini müzik problemleri üzerinde kullanabilme

10. Öğretim yöntemleri üzerine yaratıcı düşünce geliştirebilme

11. Düşüncelerini sözlü, yazılı, açık ve öz şekilde ifade edebilme

12. Çalışmalarını aktarmada teknolojik araçları etkin kullanabilme

13. Müzik eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir

yaklaşımla değerlendirebilme

14. Alanında edindiği uzmanlık düzeyinde bilgi ve becerileri Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda duyarlı ve etik değerlere sahip olarak kullanabilme

DOKTORA PROGRAMI GENEL ÇIKTILARI

1. Bilimsel bir bakış açısı kazanabilmek için, ulusal ve uluslar arası alan literatürünü takip ederek, müzik ve müzik eğitimiyle ilgili kuramlar hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olabilme

2. Müzik eğitimine ait mevcut bilgileri kendi özgün yaklaşım ve düşünceleriyle irdeleyebilme

3. Müzik eğitiminin çeşitli kollarında özgün araştırmaları yürütebilmek için gereken araştırma bilgilerine sahip olabilme

4. Müzik eğitimi alanındaki problemleri bilimsel bir yaklaşımla belirleyebilme ve uygun çözümleri üretebilme

5. Müzik eğitimi alanında yeni bir yöntem veya model geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem veya modeli özgün yaklaşımla yeni durumlara uyarlayabilme

6. Araştırma bilgilerini üst düzeyde kullanarak, müzik eğitiminin çeşitli kollarında özgün inceleme ve araştırmaları planlayıp yürütebilme

7. Müzik eğitimi alanına yenilik getirecek yaklaşım ve yöntemleri kullanarak, bağımsız çalışma yeterliklerini kanıtlayabileceği sistematik ve özgün bir çalışmayı ortaya koyma

8. Müzik eğitimi alanına katkı sağlayacak özgün projeler geliştirebilme

9. Öğrenme ilgisini ve potansiyelini yaşam boyu canlı tutmasını ve sürdürmesini sağlayacak

anahtar öğrenmeleri gerçekleştirebilme

10. Müzik eğitimiyle ilgili çeşitli meslek dallarının gerektirdiği iletişim biçimleri hakkında

donanım sahibi olabilme

11. Müzik eğitimi alanındaki uzmanlarla alanın çeşitli konuları üzerinde tartışmalar yapabilme

12. Müzik eğitimi alanındaki bilimsel, pedagojik, teknolojik, kurumsal ve sosyo-kültürel

değişim ve gelişmeleri takip edebilme

13. Müzik eğitimi kurumlarının işleyişleri ve çağın gelişmeleri karşısındaki durumu konusunda sorumlu, etik ve eleştirel bir bakışa sahip olabilme 

VİZYON

Atatürkçü düşünceyi özümsemiş, bilim, sanat ve teknolojinin gerektirdiği, ulusal ve evrensel niteliklere sahip, öğrenmeyi öğrenen, gelişime açık, çağdaş, insana ve çevreye değer veren ve sürekli başarıyı hedefleyen nitelikli müzik eğitimcileri yetiştiren ve toplumun hizmetine sunan bir öğretim kurumu olmaktır.

MİSYON

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve sanatsal çalışmalarıyla alana katkı yapan eğitimcilerin rehberliğinde; geçekleşecek olan eğitim-öğretim ve araştırma yaşantıları sonucunda;

 • Atatürk ilke ve devrimlerini, laik, demokratik toplum düzenini benimsemiş,
 • Türk toplumunun değerlerini özümsemiş ve tüm insanlığın evrensel değerlerine saygılı,
 • Toplumuna ve insanlığa karşı görevlerini yerine getiren,
 • Toplumun sanatsal ve kültürel gelişimine katkı sağlayan,
 • Estetik duyarlılığa sahip,
 • Kendine güvenen ve kendini ifade edebilen,
 • İçinde bulunduğu durumları sorgulayabilen,
 • Yaratıcı, üretken, hoşgörülü, katılımcı, sorumluluk sahibi,
 • Alanında iyi yetişmiş, motivasyonu yüksek müzik öğretmenlerini ve müzik eğitimi bilimcilerini yetiştirmektir.

DEĞERLER

•  Bilime ve sanata saygı

•  Bilimsel ve sanatsal özerklik

•  Sevgi, saygı, hoşgörü ve güven

•  Dürüstlük

•  Şeffaflık

•  Fikir ve eylemde tutarlılık

•  Sorumluluk

•  Takım ruhu

•  Evrensellik

Top