Tek-Çift Sınavları

2016-2017 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Tek-Çift Sınavları

Tek Çift Sınavları: Tabi olunan müfredata göre zorunlu - seçmeli ders yükünü tamamlayarak en çok iki dersten (FF) / (FD) / (I) veya (U) notu olan öğrencilere bu iki ders için ek bir sınav hakkı (tek-çift sınavı) veya alması gereken tüm ders ve kredileri tamamlayarak genel ağırlıklı not ortalaması 2.00’ nin altında kalan öğrenciler seçecekleri iki ders için ek bir sınav hakkı (tek-çift sınavı) verilir.

  1. a) Lisans programından mezun olabilmesi için alması gereken tüm derslerine kayıtlanan, bu dersler arasından en fazla iki adet zorunlu veya seçmeli dersinden “FD/FF/I/U” notuyla başarısız olan öğrenciler, bu derslerin tek-çift sınavlarına katılabilirler.
  2. b) Lisans programından mezun olabilmesi için alması gereken tüm derslerine kayıtlanarak, bu derslerin tamamından başarılı notlar aldığı halde genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 2,00’nin altında olan öğrenciler, bu dersler arasından belirleyeceği en fazla iki dersin tek-çift sınavlarına katılabilirler.
  3. c) Tek-çift sınavına alınan dersin dönemde okutulması koşulu aranmaz.
  4. d) Devamsızlık (NA) notu olan dersin tek-çift sınavı yapılmaz.
  5. e) Transkriptindeki son notu (NA) olan bir dersi önceki dönemlerinde alarak devam şartını yerine getirmiş olanlar bu ders için sınava katılabilirler.
  6. f) Tek-çift sınavları bulunulan akademik yılın güz ve bahar dönemi bitiminde “Akademik Takvim” de ilan edilen iki günlük süre içerisinde sınav sorumlusu olarak görevlendirilen öğretim üyesi tarafından önerilen ve Bölüm Başkanlığınca onaylanan gün, saat ve salonda gerçekleştirilir.
  7. g) İlgili koşullarını sağlayarak tek-çift sınavına katılım hakkı kazanan öğrenciler final sınavı notlarının transkriptine yansıdığı günden başlamak üzere, en geç tek-çift sınavlarından 2 gün öncesine kadar Bölüm Başkanlığına yazılı dilekçe vermek suretiyle başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
  8. h) İlgili koşullarını sağlamış olsalar bile belirtilen süreler içerisinde başvuruda bulunmayan öğrenciler tek-çift sınavlarına katılamazlar.

ı) Tek-çift sınavı katılım kriterlerini karşılayarak başvuruda bulunan öğrenciler planlanan sınav günü, saatinde belirlenen salonda hazır bulunmaları gerekir. Mazereti nedeniyle sınava girmeyen/giremeyen öğrencilere mazeret sınavı yapılamaz.

  1. j) Tek-çift sınavı sonucunda öğrenciye takdir edilen not, dönem sonu notu yerine geçen nihai bir nottur.

 

Tek Çift Sınavı Başvuru Süreci

1) Yukarıda bahsi geçen koşulları sağlayan ve kayıtlandığı tüm derslerinin nihai notları transkriptine yansıyan öğrenci, tek çift sınavı başvuru formunu doldurarak aşağıda yazılı süreler içerisinde başvuruda bulunmalıdır.

2) Tek çift sınavı başvuru formunun aşağıda belirtildiği gibi elektronik ortam araçlarında düzenlenmesi, eklerinin temin edilmesi, aşamalarının yürütülmesi ve teslim edilmesi sınava katılacak öğrencinin yükümlülüğündedir.

3) Tek çift sınavı başvuru formunun ekinde ıslak imzalı ve onaylı mezuniyet transkripti yer almalıdır. Fakülte giriş katındaki 06 no.lu ofisten mezuniyet transkriptinizin dökümünü talep ediniz.

4) Danışman, ilgili öğrencinin tabi olduğu müfredatının eşliğinde mevcut mezuniyet transkriptini inceleyerek zorunlu ve seçmeli ders kredi yükünü tamamlayıp tamamlamadığını kontrol eder, tamamladığı anlaşılırsa tarafına ait alana unvan/ad/soyad bilgilerini yazarak, imzalar.

5) Başvuru formundaki “Tek-Çift Sınavı Programı” tablosunda yer alan;

* “Dersin Kodu/Adı” alanını öğrenci,

** “Sınav Sorumlusu Olarak Görevlendirilecek Öğretim Üyesinin Unvanı-Adı Soyadı” alanını Bölüm Başkanlığı,

*** “Sınav Tarihi/Saati/Yeri” alanı sınav sorumlusu olarak görevlendirilen öğretim üyesi doldurur.

6) Bölüm Başkanı öğrencinin sınava katılım talebiyle ilgili görüşünü “Uygundur” veya “Uygun Değildir” alanını işaretlemek suretiyle belirtir ve tarafına ayrılan alana unvan/ad/soyad bilgilerini yazarak, imzalar.

7) Tüm aşamalarıyla tamamlanan tek-çift sınavı başvuru formu Bölüm İdari Sekreterliğine teslim edilir.

 

Tek Çift Sınavı Süreci Aşamaları

1) İlgili mevzuat hükümleri gereğince tek-çift sınavlarının sorumlu öğretim üyesi Bölüm Başkanlığınca belirlenerek, belirlenen öğretim üyesi sınav sorumlusu olarak görevlendirilir.

2) Bölüm Başkanlığınca sınav sorumlusu olarak tayin olunan öğretim üyesine görevlendirme tebligatı yapılır.

3) Akademik takvimde belirtilen iki günlük süreç içerisinde olmak kaydıyla, sınav sorumlusu öğretim üyesince başvuru formuna yazılan gün, saat ve salonda sınav gerçekleştirilir.

4) Sınav sorumlusu öğretim üyesinin hazırladığı sorular öğrenciye yöneltilir ve sınav sorumlusunun gözetiminde sınav gerçekleştirilir.

5) Sınav sorumlusu öğretim üyesince sınav sonucu olarak öğrenciye takdir olunan rakamsal ve harfsel not, not bildirim formuna işlenerek ilgili Bölüm Başkanlığına iletilir.

6) Bölüm Başkanlığına iletilen not bildirim formu yazışma kanalıyla Dekanlık Makamına, oradan da Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir.

7) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı birimleri, öğrenciye takdir olunan notu “Bilgi Yönetim Sistemi” portalında ilgili öğrencinin transkriptine işleyerek süreci tamamlar.

Tek-Çift Sınavı Başvuru Tarihleri : 08-12 Haziran 2017

Tek-Çift Sınavları                            : 15-16 Haziran 2017

Not Bildirim Formlarının Teslimi  : 16 Haziran 2017 Cuma 15:30 (Son Gün)

Top