Öğrenci Kontenjanı     :  40+40(İ.Ö.)

Puan Türü                    :  YGS

Hazırlık Programı        :  Yok

Eğitim Dili                    :  Türkçe

Eğitim Süresi                :  4 yıl

Anabilim / Bilim Dalları          :Zihin Engelliler Öğretmenliği Anabilim Dalı

 

İletişim Bilgileri

       İnternet Adresi     :  http://www.ef.ibu.edu.tr/bolumler/oeb.html

       Telefon                  :  0374 254 10 00 - 1694 (Dahili)

       Belgegeçer                        :  0374 253 46 41   

Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı alana yönelik teorik ve uygulama derslerini kapsayan dört yıllık bir süreçten oluşur. 4. sınıfta alınan Öğretmenlik Uygulaması dersleri uygulama derslerinin son ve en önemli basamağını oluşturmaktadır.

Programın Amacı

Programın hedefi, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bütün nitelikleri bilgi, beceri ve karakter bakımından taşıyan; ülkesine, milletine, insani ve ahlaki değerlere kıymet veren, kendini geliştirmeyi alışkanlık hâline getirmiş, kültürlü ve toplumsal sorunlara duyarlı zihin engelliler öğretmenleri yetiştirmektir.

Program Çıktıları

Programı tamamlayan öğrenciler, 

1. Ortaöğretimde kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme.

2. Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahip olma.

3.  Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrayabilme.

4. Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olma.

5. Öğrencilerin gelişim ve öğrenme özellikleriyle ilgili bilgiye sahip olma.

6. Alanıyla ilgili özgün bilgi kaynaklarını kullanabilme

7. Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olma; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilme; verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

8. Öğrencilerin gelişim özelliklerini ve gereksinimlerini dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygulayabilme.

9. Öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirebilme

10. Öğrencinin kazanımlarını çok yönlü değerlendirebilme.

11. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alma ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirme.

12. Kendini bir birey olarak tanıyabilme; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme.

13. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

14. Bireysel kararları bilimsel dayanaklara göre alabilme.

15. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme

16. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

17. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirme.

18. Bilgiye ulaşma yollarını bilme ve etkin bir şekilde kullanma.

19. Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılma

20. Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olma ve izleme.

21.Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlayabilme ve uygulayabilme

22. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

23. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

24. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

25. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme (“European Computer Driving License”, Advanced Level).

26. Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olma.

27. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma.

28. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma.

29. Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurma.

30. Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

31. Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincinde olma.

32. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranma.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Eğitim Fakültesi © 2018 Sayfa Başı