Öğrenci Formlar

BAŞVURULAR                                                                                       
 Bölümlerimizin lisans programlarında öğrenimlerini sürdürmekte olan öğrenciler, eğitim öğretim sürecini kapsayan konularla ilgili  öneri, talep, itiraz ve şikayetlerini Dekanlığımıza bağlı Bölüm Başkanlıklarımıza / idari birimlerimize yazılı dilekçe vermek suretiyle  bildirmektedirler. Öğrencilerimizin idari birimlerimize yaptıkları başvurularda Üniversitemizin ilgili mevzuatlarına uygun olmayan,  eksik/hatalı oluşturulan cümleler nedeniyle anlaşılamayan ifadeler, kalem kullanılmak suretiyle doldurulan dilekçelerde  okunmasında güçlük yaşanan yazı biçimleriyle karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda ortaya çıkabilecek sorun ve mağduriyetleri önlemek  için Üniversitemiz mevzuatları referans edinilerek düzenlenmiş, belirli ölçütlerle çerçevelendirilmiş, içerisindeki tanımlı alanlara veri  girişi yapılabilen, içeriğinde konusu, kapsamı, süresi, iş akışı süreçleriyle ilgili yönlendirici bilgi notları yer alan, sanal ortam  araçlarında (masaüstü / dizüstü bilgisayar) doldurulmak üzere tasarlanan öğrenci dilekçe formları web sitemizde iç paydaşlarımızın  kullanımına sunulmuştur. Öğrenci başvurularında kullanılacak formların doldurulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda  belirtilmiştir;

 1) Başvurularda aşağıdaki tabloda yer alan PDF biçimli formlar kullanılmalıdır.

 2) Form düzenlenirken, formun kapsamı ve başvuru süresi dikkate alınmalıdır. Kapsam dışında kalan ve süresinden önce / sonra yapılan başvurular işleme alınmaz.

 3) Formların sanal ortam araçlarına (masaüstü / dizüstü bilgisayar) indirilerek, bu araçlarda doldurulması, çıktısının alınması, eklerinin temin edilmesi, onay/imza aşamalarının yürütülmesi ve ilgili idari birimlerimize teslim edilmesi öğrencinin yükümlülüğündedir.

 4) Formların üst kısmında ki öğrenciye ait bilgiler alanı, Danışman, Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi, Koordinatör, Komisyon Üyesi, Bölüm Başkanı Unvanı/Adı/Soyadı alanları ve renkli zemin vurgusuyla belirtilen alanlar (onay kutucukları hariç) öğrenci tarafından doldurulur ve imzalanır.

 5) Öğrencinin danışmanı tarafından değerlendirilen talebi uygun görülürse danışman kendisine ayrılan alanı imzalar.

 6) Formda ders sorumlusu öğretim üyesine ait alan bulunuyorsa, öğretim üyesi kendisine ayrılan alanda ilgili seçeneği işaretleyerek, imzalar.

 7) Formda İntibak Komisyonu Üyesi, Erasmus/Farabi/Mevlana Bölüm-Fakülte Koordinatörlerine ait alan bulunuyorsa, ders eşdeğerliklerine ait alanlar ilgili personel tarafından doldurularak, imzalanır.

 8) Bölüm Başkanı öğrencinin talebiyle ilgili görüşünü “Uygundur” veya “Uygun Değildir” alanını işaretlemek suretiyle belirtir ve imzalar.

 9) Formların ekinde yer alan evraklar asıl suretli, ıslak imzalı ve onaylı olmalıdır.

 10) Tüm aşamalarıyla tamamlanan dilekçe formu öğrenci tarafından ilgili birime teslim edilir.

                  BAŞVURU İŞLEMLERİNE YÖNELİK İŞ AKIŞI SÜREÇLERİ (Resmi Yazışmalar Süreci)      
 1) Evrak kayıt birimi sorumlusuna teslim edilen form ve ekinde yer alan belgeler tarayıcı aracılığıyla Üniversitemiz "Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi"ne (e-bys) aktarılır ve sistem tarafından gelen evrak numarası verilen evrak kayıt altına alınır.
 2) Kayda alınan evrak, birim sorumlusu tarafından Bölüm Başkanının "Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi" görev tanımlamasına (e-bys) iletilir.
 3) Bölüm Başkanı tarafına iletilen evrakı, yazışmaların tesis edilebilmesi için Bölüm İdari Sekreterine sevk eder.
 4) Öğrencinin başvurusunu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendiren danışmanın, dersi veren sorumlu öğretim üyesinin, Bölüm Başkanının, gerekli durumlarda Bölüm Kurulu’nun görüşü doğrultusunda Bölüm İdari Sekreteri tarafından düzenlenen yazı metni ekleriyle birlikte Dekanlık Makamına arz edilmek üzere Bölüm Başkanının elektronik imzasına sunulur.
 5) Bölüm Başkanlığı’nın yazısını ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yeniden değerlendiren Dekanlık Makamının, gerekli durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu’nun nihai görüşü doğrultusunda Dekanlık yazışma birimi sorumlusu tarafından düzenlenen yazı ve (veya) Fakülte Yönetim Kurulu karar metni, ilgili Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ve ekleriyle birlikte Üniversitemizin ilgili Daire Başkanlığı’na arz edilmek üzere Dekanın elektronik imzasına sunulur.
 6) Dekanlık Makamı'nın yazısını ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde nihai olarak değerlendiren Üniversitemizin ilgili Daire Başkanlığı, gerekli işlemlerin tesis edilmesi için ilgili birim sorumlusuna sevk eder.
 7) İlgili Daire Başkanlığı birim sorumlusu gerekli işlemi gerçekleştirerek, süreci tamamlar.

Öğrenci Başvuru Formları

FORMLAR 

(İndirmek İçin Başlıkları Tıklayın)

KAPSAM BAŞVURU SÜRESİ

 

 1) Kayıt Dondurma (İzinli Ayrılma) Formu

 

Kayıt dondurma gerekçelerinden birini taşıyanlar "Ders Kayıtları" sürecinden önceki 2 hafta içerisinde

 2) İntibak ve Eşdeğerlik Talep Formu

Daha önce örgün eğitim veren önlisans / lisans programından mezun olan ve ÖSYM sınavları sonucunda Fakültemiz Bölümlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler

"Ders Kayıtları" sürecinden önceki 2 hafta içerisinde

 

 3) Mazeretli Ders Ekleme Formu

 

Sehven kayıtlanamadığı dersi(leri)ne devam şartını
yerine getirenler
"Danışman Onayları Süreci" bitiminden başlayarak
ara sınavlar başlayana kadar

 

 4) Hatalı Ders Kaydı Düzeltme Formu

 

"Ders Kayıtları" ve "Danışman Onayları Süreci"nde hatalı ders kaydı yaparak, ders değişikliği talebinde bulunanlar "Danışman Onayları Süreci" bitiminden başlayarak
ara sınavlar başlayana kadar

 

 5) Bölüm Dışı Seçmeli Derse Kayıt Formu

 

Fakültemizin diğer Bölümlerinden seçmeli ders almak isteyenler "Ders Kayıtları  / Danışman Onayları Süreci" nde

 

 6) Hatalı Ders Saydırma İşlemi İptal Formu

 

Seçmeli derslerde yanlışlıkla yapılan ders saydırma işleminin iptal edilmesi talebinde bulunanlar Genel zamanlı

 

 7) Maddi Hata İtiraz Formu

 

Sınav notunun yeniden değerlendirilmesine ilişkin
talebi olanlar

Notun transkripte yansıdığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde

 

 8) Mazeret Sınavı Formu

 

Raporlu olması nedeniyle ara (vize) veya dönem sonu (final) sınavına katılamayanlar

Raporun bitiş tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde

 

 9) Tek-Çift Sınavı Formu

 

Son dönem öğrencisi olup en fazla 2 dersten başarısız olanlar,
Son dönem öğrencisi olup GANO' su 2.00'nin altında kalanlar
Final sınavı notlarının transkripte yansıdığı tarihten itibaren başlayarak en geç tek çift sınavları başlamadan 2 gün öncesine kadar

 

 10) Üniversite Dışı Yaz Öğretimi Formu

 

Yaz öğretiminde diğer üniversitelerden
ders almak isteyenler
Yaz öğretiminde diğer üniversitede öğrenim görmeye gitmeden önce

 

 11) Yaz Öğretimi Misafir Öğrenci Formu

 

Diğer üniversitelere kayıtlı öğrencilerin yaz öğretiminde Fakültemiz Bölümlerinden ders almak isteyenler

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın web sayfasında ilan edilen tarihler aralığında

 

 12) Yaz Öğretimi Ücreti İadesi Formu

 

Yaz öğretimi ders kayıtları sürecinde kayıtlandığı ve ücretini yatırdığı dersleri asgari öğrenci sayısına ulaşmadığı için kapatılan derslere ait ödenen öğrenim ücretlerinin iadesini talep edenler Yaz öğretimi ders kayıt aşamaları tamamlandıktan sonra

 

 13) % 10'luk Başarı Dilimi Harç İadesi Formu

 

Fakültemize bağlı bölümlerin II. öğretim programında öğrenim görmekte olan ve dönem sonunda %10’luk başarı dilimine giren öğrencilerin fazladan ödedikleri öğrenim ücretlerinin iadesini talep edenler

Başarı listeleri ilan edildikten sonra

 

 14) Merkezi Puanla Yatay Geçiş Formu

 

ÖSYM puanıyla Fakültemiz Bölümlerine
geçmek isteyenler
Akademik Takvimde ilan edilen tarihler aralığında

 

 15/a) Erasmus Ders Eşleştirme Formu

 

Erasmus Öğrenci Değişimi Programı kapsamında öğrenim göreceği üniversitede kayıtlanacağı derslerin müfredatındaki dersler yerine eşdeğerliliğinin yapılmasını talep edenler Program kapsamında öğrenim göreceği üniversiteye gitmeden önce (dönem başında)

 

 15/b) Erasmus Not Belgesi Teslim Formu

 

Erasmus Öğrenci Değişimi Programı kapsamında öğrenim gördüğü üniversitede kayıtlandığı derslere ait notların, müfredatındaki derslerin not alanına intibakını talep edenler Program kapsamında öğrenim gördüğü üniversiteden dönünce (dönem sonunda)

 

 16/a) Mevlana Ders Eşleştirme Formu

 

Mevlana Öğrenci Değişimi Programı kapsamında öğrenim göreceği üniversitede kayıtlanacağı derslerin müfredatındaki dersler yerine eşdeğerliliğinin yapılmasını talep edenler Program kapsamında öğrenim göreceği üniversiteye gitmeden önce (dönem başında)

 

 16/b) Mevlana Not Belgesi Teslim Formu

 

Mevlana Öğrenci Değişimi Programı kapsamında öğrenim gördüğü üniversitede kayıtlandığı derslere ait notların, müfredatındaki derslerin not alanına intibakını talep edenler Program kapsamında öğrenim gördüğü üniversiteden dönünce (dönem sonunda)

 

 17/a) Farabi Ders Eşleştirme Formu

 

Farabi Öğrenci Değişimi Programı kapsamında öğrenim göreceği üniversitede kayıtlanacağı derslerin müfredatındaki dersler yerine eşdeğerliliğinin yapılmasını talep edenler Program kapsamında öğrenim göreceği üniversiteye gitmeden önce (dönem başında)

 

 17/b) Farabi Not Belgesi Teslim Formu

 

Farabi Öğrenci Değişimi Programı kapsamında öğrenim gördüğü üniversitede kayıtlandığı derslere ait notların, müfredatındaki derslerin not alanına intibakını talep edenler Program kapsamında öğrenim gördüğü üniversiteden dönünce (dönem sonunda)
Top